لوله کشی بی نظم ساختمانی
لوله کشی بی نظم ساختمانی

بکارگیری و رعایت استاندارد لوله و اتصالات و دستگاه های بهداشتی که به صورت سری و تعداد زیاد و در نتیجه قیمت تمام شده، که از نتایج بکارگیری و استفاده از استانداردهای تدوین شده می باشد. اگر آئین نامه های نوشته  شده از سوی کارشناسان برای رعایت حفظ بهداشت و ایمنی محیط زیست از راه نظارت حساب شده بر اجرا و نصب و نگهداری سیستم های لوله کشی آب و فاضلاب وضع می شود که نتایج حاصل در جهت حفظ تندرستی افراد جامعه را به دنبال خواهد داشت. بنابراین رعایت این اصول ایجاب می نماید، کلیه لوله کشی آب و فاضلاب در ساختمان های بخش خصوصی و چه بخش دولتی و کارخانجات مورد استفاده انسان طوری به اجرا درآید که حافظ سلامتی و بهزیستی و ایمنی همه افراد در جامعه را دربرداشته باشد.

صرفه جویی مالی در تهیه مصالح مورد مصرف اولیه کمتر و بازدهی بیشتر در اجرا.

جلوگیری از دوباره کاری که در اثر اختلاف سلیقه و اشتباهات اجرا بوجود می آید.

مشخصات فنی عمومی و انتخاب مصالح و اجزای لوله کشی

اجرای کار لوله کشی توزیع آب سرد و گرم مصرفی در ساختمان، (اتصال اجزای لوله کشی به یکدیگر و نصب لوله و دیگر اجزای لوله کشی)، باید طبق ضوابط استانداردها انجام گیرد.

لوله کشی قبل از نصب روشویی و سینک
لوله کشی قبل از نصب روشویی و سینک

اجرای لوله کشی شامل لوله، فیتینگ، فلنج، شیر، تکیه گاه(بست)، لوازم انقباض و انبساط، لرزه گیر، غلاف لوله و لوازم ویژه، لوله کشی توزیع آب سرد و گرم مصرفی می باشد.

الف) خطوط لوله های قائم در عبور از یک طبقه به طبقه دیگر ساختمان نباید اتصال بازشو (مهره ماسوره، فلنج و...) داشته باشد. درصورت لزوم، اتصالی بازشو باید 30 سانتی متر بالاتر از کف هر طبقه قرار گیرد.

ب) خطوط لوله باید نزدیک دیوارها، تیغه ها و سقف قرار گیرد درصورتی که دو خم (OFF SET) لازم شود باید به موازات دیوار قرار گیرد.

پ) خطوط لوله، باید با هم موازی و به هم نزدیک باشند فاصله لوله ها از هم و از سطوح ساختمان باید طوری باشد که اجزای کار کامل عایق کاری و دسترسی به شیرها، تعمیر، تعویض و تنظیم آنها، بازرسی و رفع عیب لوله ها به آسانی میسر باشد.

ت) لوله کشی باید در مسیرها و فضاهای مناسب با تکیه گاه و بست ها، حفاظت در نقاط لازم، نصب غلاف لوله در عبور از دیوار، کف و سقف و بطوری منظم و تمیر انجام شود.

لوله کشی فاضلابی زیر سقف
لوله کشی فاضلابی زیر سقف

ث) لوله باید به قطر نامی مناسب و تا ممکن است مستقیم انتخاب شود، به طول های لازم بریده شود، برش ها برقو زده شود و برای اتصال دنده ای (در لوله کشی فولادی) و اتصال لحیمی یا اتصال فشاری (در لوله کشی مسی) آماده گردد. لوله کشی باید با ابزار مناسب توسط کارگران آموزش دیده صورت گیرد.

ج) لوله کشی باید راست، صاف و تا ممکن است مستقیم و در خطوط موازی با دیوار، سقف ها و کف های ساختمان، اجرا گردد، تغییر مسیر خطوط لوله کشی باید با زاویه قائمه باشد، مگر آنکه در نقشه ها جز آن نشان داده شده باشد و یا دستور کار روش دیگری را معین کرده باشد.

چ) لوله و دیگر اجزای لوله کشی باید کار نکرده و نو باشد. از به کاربردن مصالح کهنه و فرسوده باید خودداری شود. لوله و دیگر اجزای لوله کشی باید، پیش از نصب از نظر سالم بودن مورد بازرسی قرار گیرد و از به کار بردن قطعات ترک دار، سوراخ دار و معیوب باید خودداری شود. لوله و دیگر اجزای لوله کشی باید پیش از نصب، با روش های مناسب از داخل و خارج، کاملا تمیز و عاری از اجسام خارجی شوند.

ح) خطوط لوله نباید از داخل دودکش، کانال هوا، چاه آسانسور، اتاق ترانسفورماتور و اتاق تابلوی برق عبور کند.

اگر عبور لوله از اتاق ترانسفورماتور و یا تابلوی برق اجتناب ناپذیر باشد، در این صورت باید برابر ضوابط عمل شود.

پیش از اجرای کار نقشه ها باید مورد بازبینی پیمانکار قرار گیرد و مناسب ترین برای خطوط لوله انتخاب شود و به تایید دستگاه نظارت برسد

لوله کشی فاضلابی توالت
لوله کشی فاضلابی توالت

خ) پیش از بازرسی، آزمایش و تایید خطوط لوله کشی باید از رنگ کردن، عایق کردن، پوشاندن و یا دفن کردن آن خودداری نماید.

د) دهانه های باز لوله های توزیع آب گرم و سرد مصرفی، که ادامه لوله کشی آنها به بعد موکول می شود و یا اینکه بعدها باید به لوازم بهداشتی و دیگر مصرف کننده های آب متصل شود، باید بالافاصله با درپوش به دقت مسدود شود.

1) درپوش موقت ممکن است فولادی یا مسی باشد. استفاده از درپوش های چوبی، کاغذی یا پارچه ای و مواد مشابه به عنوان درپوش مجاز نیست.

2) درپوش موقت ممکن است فولادی یا مسی باشد. استفاده از درپوش های چوبی، کاغذی یا پارچه ای و مواد مشابه به عنوان درپوش مجاز نیست.

ذ) نصب قطعات و اجزای لوله کشی باید بدون اعمال فشار عملی گردد. مگر دلایل فنی و غیره اعمال فشار را ضروری نماید.

لوله کشی آشپزخانه
لوله کشی آشپزخانه

ر) خطوط لوله نباید از پنجره ها و درها و یا مانع عبور داده شود، باید از این کار خودداری شود.

ز) نقشه های لوله کشی تا حدودی دیاگراماتیک است. این نقشه ها قطر نامی لوله ها و اجزای دیگر لوله کشی، موقعیت هر یک و مسیر تقریبی خطوط لوله را نشان می دهد. پیمانکار باید با توجه به همه شرایط کار در کارگاه از جمله موانع ساختمانی، تیرها، سقف کاذب، لوله های دیگر رشته های کار، کانال های هوا، کابال های برق و غیره، نقشه های کارگاهی تهیه کند و برای تایید دستگاه نظارت ارسال دارد.

1) پیمانکار باید، پیش از اجرا کار، محل و اندازه سوراخ های لازم برای عبور لوله ها را در کف، سقف و دیوار، در نقشه های کارگاهی مشخص نماید و برای تایید دستگاه نظارت ارسال دارد.

2) پیش از اجرای کار نقشه ها باید مورد بازبینی پیمانکار قرار گیرد و مناسب ترین برای خطوط لوله انتخاب شود و به تایید دستگاه نظارت برسد.

3) پیمانکار باید نقشه ها و مشخصات فنی، نقشه های جزئیات و اطلاعات مربوط به محل نصب و چگونگی اتصال لوله به لوازم بهداشتی و دیگر مصرف کننده های آب سرد و گرم مصرفی را، کنترل نماید و چگونگی اتصال لوله ها را به این لوازم بهداشتی در نقشه های کارگاهی مشخص نماید و برای تایید دستگاه نظارت ارسال دارد.

نظرات شما

تبلیغات شرکت های تولیدی و بازرگانی آزاد و رایگان است