لوله PVC باید با زیرسازی مناسبی نصب شود تا تکیه گاه طولی یکنواختی را در زیر لوله فراهم کند

مواد دوربند لوله باید به طور کامل کوبیده شود تا تماس کامل با کف لوله ایجاد شودو حفره ای در مواد باقی نماند

لوله PVC در ساختمان

استفاده از لوله PVC در لوله کشی

استفاده از لوله PVC در لوله کشی
استفاده از لوله PVC در لوله کشی

دانشمندان در دهه 1920 باعث جلب توجه عموم مردم به پلی وینیل کلرید شدند. تلاش های فراوان در اروپا و آمریکا زمینه رابرای ارائه پلی وینیل کلرید در دنیای جدید فراهم کرد. تکنولوژی دنیا، به ویژه آلمان، به تدریج تکامل یافت تا از این ماده جدید به شکل فرم سخت در تولید محصولات جدید استفاده کند. 

دانشمندان و مهندسان آلمانی در اواسط دهه 1930 مقادیر محدودی از لوله های PVC را تولید کردند که استفاده از آن ها با رضایت و موفقیت همراه بود. لوله پلی وینیل کلرید مولکولی (PVCO) تحت فشار از اوایل دهه 1970 در اروپا و از سال 1991 در آمریکای شمالی مورد استفاده قرار گرفت.

نصب لوله PVC

لوله PVC باید با زیرسازی مناسبی نصب شود تا تکیه گاه طولی یکنواختی را در زیر لوله فراهم کند. طول کامل بدنه لوله باید در تماس با کف تراشه باشد تا اطمینان دهد لوله توان باربری کامل را دارد. سوراخ های شیپوری ممکن است ضروری باشند.

سختی بستر باید با مواد خاک طبیعی هماهنگ باشد. اگر مواد بسترسازی خیلی سفت و سخت باشد، لوله درمعرض بار خطی کف قرار می گیرد. دانه بندی مواد بستر لوله باید نزدیک به دانه بندی خاک طبیعی باشد تا به ورود و خروج مواد زیرسازی لوله منجر نشود. حداقل ضخامت زیرسازی (in4) است.

دوربندی دقیق کف ترانشه برای قرار گرفتن بدنه لوله ضروری نیست و رسیدن به دقت دلخواه آن بسیار دشوار است. بنابراین، لوله را می توان روی کف مسطح ترانشه قرار داد.

در ترانشه های سنگی، حداثل ضخامت مواد بسترسازی (زیرسازی) برای هموار کردن لوله و کاهش احتمال بار نقطه ای به میزان in4 است. نصب و تراکم مناسب دوربندی لوله PVC بسیار مهم است. تراکم مناسب دوربندی لوله منجر به تغییر شکل و انحراف قابل قبول منجر می شود. مواد دوربند لوله باید به طور کامل کوبیده شود تا تماس کامل با کف لوله ایجاد شودو حفره ای در مواد باقی نماند.

پشت ریز اولیه برای نصب موفقیت آمیز لوله PVC مهم است. در زمان نصب و متراکم کردن پشت ریز اولیه، نباید به لوله ها آسیبی وارد شود. تجهیزات تراکم دستی یا پایی خاک برای نصب مواد محل کارگذاری لوله بدون آسیب زدن  به لوله استفاده می شود. تجهیزات بزرگ تر زمانی به کار می روند که عمق کلی خاک روی لوله مساوی یا بزرگ تر از ft2 باشد.

استفاده از لوله PVC در لوله کشی
استفاده از لوله PVC در لوله کشی

تمام مراحل محل کارگذاری لوله باید به دقت انتخاب و قرار داده شوند. از سنگ های گرد بیشتر از mm40 ، سنگ های گوشه دار بیشتر از mm20 ، کلوخ های یخ زده و نخاله اجتناب شود. بعد از قرار دادن و متراکم کردن مواد محل کارگزاری لوله تعادل مواد پشت ریز به صورت ماشینی امکان پذیر است.

مواد پشت ریز نهای نباید سنگ های بزرگ، مواد یخ زده و نخاله داشته باشند. از روش های تراکم صحیح استفاده شود تا چگالی های مورد نیاز خاک توسط مهندس طراح مشخص شوند.

برشکاری لوله

برش لوله برای تنظیم یک اتصال در مکان دلخواه ضروری است. برش گونیایی برای مونتاژ صحیح ضروری است. لوله باید قبل از بریده شدن دور محیطش در محل برش خط کشیده شود تا به یک برش گونیایی کمک کند.

از سرپرداخت شده لوله کارخانه ای به عنوان راهنما برای تعیین زاویه و طول پخ استفاده شود. بعد از برش و پخ کاری، علامت مرجع باید در سرکاسه لوله ایجاد شود تا اطمینان باشد که اتصال به طور صحیح مونتاژ می شود.

مکان علامت مرجع  را می تون با داده های شرکت تولید کننده لوله یا اتصال، مشخص کرد. نصابان بای از مونتاژ دو لوله ساخت کارخانه های مختلف آگاه باشند؛ زیرا موقعیت خط مرجع هر کارخانه متفاوت از دیگری خواهد بود.

اگر قرار است لوله خم شود، باید احتیاط کامل شود تا همراستایی مستقیم اتصال ایجاد شود، لوله باید حداقل الزامات شعاع خمش را در هر نقطه فراهم کند

در این مورد، خط مرجع صحیح سرکاسه لوله مدل "X" با اندازه گیری عمق فرو رفتن طول نبریده مدل "Y" به دست می آید. برای اتصالات آهنی (مکانیکی یا فشاری)، تمام پخ سر سرکاسه را به جز in4/1 بردارید. سرکاسه لوله PVC باید در داخل اتصالات آهنی قرار گیرد.

خمکاری لوله
استفاده از لوله PVC در لوله کشی
استفاده از لوله PVC در لوله کشی

لوله های PVC از مزیت خمکاری طولی جهت به انجام رساندن تغییرات جهت برخوردار هستند. اگر قرار است لوله خم شود، باید احتیاط کامل شود تا هم راستایی مستقیم اتصال ایجاد شود. لوله باید حداقل الزامات شعاع خمش را در هر نقطه ای فراهم کند.

در زمان مراحل اولیه پروژه ساخت، طول کوتاهی از لوله ها باید تست شود. این عمل به نصاب اجازه می دهد تا تایید کند تکنیک های نصب و مونتاژ درست به کار رفته اند.

مقدار طول مورد نیاز برای تست به هر پروژه خاص بستگی دارد. با وجود این، این طول باید آنقدر بلند باشد که حداقل 20 اتصال لوله را در خود داشته باشد. برای اجتناب از هزینه های اضافی حاصل از اتصالات با اتصالات مهار شده و موانع موقت، تنظیم طول تست اولیه برای نصب نهایی امکان پذیر است.

الزام تست اولیه باید به طور واضح در اسناد قرارداد بیان شود تا از ادعای تاخیر کار اجتناب شود. بعضی پیمانکارا نمی توانند تشخیص دهند که تست اولیه برای یک پروژه ضروری است. فشار این تست باید همانند فشار تست نهایی باشد.

اتصالات PVC

اتصالات PVC در شبکه های فشار قوی به صورت قالبی- تزریقی یا کارخانه ای از لوله اکسترود شده PVC ساخته می شوند. نوع قالبی آن باید مطابق با AWWA C907 و نوع کارخانه ای آن مطابق با AWWA C900 , C905 باشد و کلاس فشار (PR/PC) لوله را داشته باشد. اتصالات با کلاس فشار بزرگتر نیز استفاده می شوند.

درحال حاضر، اتصالات PVCO قالبی- تزریقی یا کارخانه ای وجود ندارد. برای کوپلینگ های واشرخور ماشینی ساخته شده از لوله PVC اکسترود شده، نباید نسبت اندازه گیری محاسبه شده از DR لوله شبکه بزرگتر باشد. فضای درزگیر حلقوی و ورودی کوپلینگ استثنا هستند که، ضخامت دیواره، حداقل با کمترین ضخامت دیواره لوله شبکه برابر است.