مساله فقط این است که خانه ساز ناچار بوده است که آن هواکش را برطبق طراحی نقشه نصب کند

آیا راهی هست که بو فاضلابی که از کانل کولر می آید را از بین ببریم یا کم کنیم؟ بله، این یک مشکل معمولی است

ورود بوی فاضلاب از کانال کولر

رفع بوی بد فاضلاب در کانالهای سیستم تهویه

یکی از مشتریان به ما نامه نوشته است که ما یک کولر روی سقف خانه خود نصب کرده ایم که نزدیک لوله هواکش توالت است و ما بیشتر وقت ها بوی گند از کانال کولر می شنویم. 

این معمولا بعد از استفاده از توالت رخ می دهد. بویژه زمانی که باد در جهت هواکش توالت به سمت کولر بوزد.

 آیا راهی هست که این بو را از بین ببریم یا کم کنیم؟ جواب این است: بله. این یک مشکل معمولی است که من عیب طراحی نام می گذارم.

 این اساسا یک عیب نیست. مساله فقط این است که خانه ساز ناچار بوده است که آن هواکش را برطبق طراحی نقشه نصب کند.

یک کالا وجود دارد که من به آن اشاره می کنم.آن یک کلاهک هواکش است که جهت باد را عوض می کند و بر طبق اصل ونتوری بوی فاضلاب را از بین می برد. 

این به ویژه در هنگامی که فاصله هواکش تا کولر کم باشد سودمند است. 

یک کلاهک هواکش است که جهت باد را عوض می کند و بر طبق اصل ونتوری بوی فاضلاب را از بین می برد

چون کولر هوای بیرون را جذب می کند تا در خود به گردش دربیاورد و وارد کانال کولر کند. بنابراین این یک مشکل عادی است. کلاهک هواکش می تواند این مشکل را حل کند.